1.  บ้านทาป่าเปา
2.  วัดทุ่งยาว
3.  บ้านหนองเกิด
4.  บ้านห้วยส้ม
5.  วัดขี้เหล็ก
6.  บ้านเหล่าป่าก๋อย