1.  วัดทุ่งยาว
2.  บ้านหนองเกิด
3.  บ้านห้วยส้ม
4.  วัดขี้เหล็ก