1.  บ้านหนองเกิด
2.  วัดขี้เหล็ก
3.  บ้านเหล่าป่าก๋อย