1.  บ้านลิ้นฟ้า
2.  บ้านโพนพอุง
3.  บ้านเขวาตะคลอง
4.  หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่
5.  บ้านกุดเขียว
6.  บ้านหัวดงกำแพง