1.  บ้านห้วยหลาว
2.  บ้านหนองคูไชยหนองขาม
3.  บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
4.  บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง
5.  บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง
6.  อนุบาลดงเมืองน้อย
7.  บ้านเหล่ากว้าง
8.  บ้านหัวดง
9.  หนองกุงวิทยา
10.  บ้านเก่าใหญโนนสะอาด
11.  บ้านวังหินโนนสว่าง
12.  บ้านโคกแปะ