1.  บ้านหนองคูไชยหนองขาม
2.  อนุบาลดงเมืองน้อย
3.  บ้านเก่าใหญโนนสะอาด
4.  บ้านโคกแปะ