1.  บ้านห้วยหลาว
2.  บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
3.  บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง
4.  บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง
5.  บ้านเหล่ากว้าง
6.  บ้านหัวดง
7.  หนองกุงวิทยา
8.  บ้านวังหินโนนสว่าง