1.  บ้านห้วยหลาว
2.  บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง
3.  บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง
4.  อนุบาลดงเมืองน้อย
5.  บ้านเหล่ากว้าง
6.  หนองกุงวิทยา
7.  บ้านเก่าใหญโนนสะอาด
8.  บ้านวังหินโนนสว่าง
9.  บ้านโคกแปะ