1.  ด่านซ้าย
2.  บ้านแก่งม่วง(ภูเรือ)
3.  บ้านน้ำพุง
4.  บ้านทุ่งเทิง
5.  บ้านนาคูณ