1.  บ้านป่าบง
2.  บ้านตาดข่า
3.  บ้านผาสามยอด(ภูกระดึง)