1.  บ้านแยประชาสรรค์
2.  บ้านหนองหมี
3.  บ้านน้ำคำ
4.  บ้านโสกผักหวาน
5.  บ้านหนองเหี่ย
6.  บ้านแสนสำราญ
7.  บ้านหนองแหน
8.  บ้านหนองยางห้วยสะแบก
9.  บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า
10.  บ้านสีสุก
11.  บ้านม่วง
12.  บ้านโคกก่อง
13.  ชุมชนบ้านโคกยาว
14.  บ้านม่วงไข่
15.  บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์)
16.  บ้านโนนประทาย
17.  บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ
18.  บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)
19.  บ้านแก้งนาคำ
20.  บ้านโนนใหญ่
21.  บ้านนาทม
22.  บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์
23.  บ้านคึมยาว