1.  บ้านน้ำคำ
2.  บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)
3.  บ้านโสกผักหวาน
4.  บ้านแสนสำราญ
5.  บ้านห้วยยาง
6.  บ้านหนองแหน
7.  บ้านพรหมนิยม
8.  บ้านหนองยางห้วยสะแบก
9.  บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า
10.  บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี
11.  บ้านสีสุก
12.  บ้านโคกก่อง
13.  ชุมชนบ้านโคกยาว
14.  บ้านโนนประทาย
15.  บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ
16.  บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)
17.  บ้านโนนใหญ่
18.  บ้านคึมยาว