1.  บ้านแยประชาสรรค์
2.  บ้านเสาเล้า
3.  บ้านม่วงไข่
4.  บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์)