1.  บ้านเสาเล้า
2.  บ้านหนองแหน
3.  บ้านคำครตา
4.  บ้านโนนใหญ่