1.  บ้านคำเม็ก
2.  บ้านเหล่าใหญ่
3.  บ้านแข่โพนเมือง
4.  บ้านดงเจริญ