1.  บ้านเหล่าใหญ่
2.  บ้านแข่โพนเมือง
3.  บ้านดงเจริญ