1.  บ้านคำเม็ก
2.  บ้านแข่โพนเมือง
3.  บ้านดงเจริญ