1.  บ้านโคกสว่าง
2.  บ้านคึม
3.  บ้านโนนสูงโนนสำราญ