1.  ตระการพืชผล
2.  บ้านหนองนกทา
3.  บ้านดอนเย็นใต้
4.  บ้านหินห่อม