1.  บ้านปากแซง
2.  บ้านดอน
3.  ชุมชนบ้านสะพือ
4.  บ้านดอนทับช้าง
5.  บ้านค้อ
6.  บ้านหินห่อม