1.  สมาคมจักรยานสมัครเล่น
2.  ผอบ ณ นคร 1
3.  บ้านนางิ้ว
4.  บ้านนากลาง
5.  บ้านหนองนกทา
6.  บ้านดอนเย็นใต้
7.  บ้านถ้ำแข้
8.  บ้านไหล่ธาตุ
9.  บ้านดงไม้งาม
10.  บ้านโคกสว่าง
11.  บ้านสร้างโพน
12.  บ้านป่าข่า(เขมราฐ)
13.  บ้านน้ำเกลี้ยง
14.  บ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น)
15.  บ้านคึม
16.  บ้านคำแคน
17.  บ้านคันพะลาน
18.  บ้านโนนสูงโนนสำราญ