1.  บ้านโดด
2.  บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )
3.  บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
4.  บ้านหนองหงอก
5.  บ้านนาโนน
6.  บ้านพงสิม