1.  บ้านตาทอง
2.  บ้านทัพส่วยหนองพอก
3.  บ้านหนองกก
4.  บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
5.  บ้านหนองแปน
6.  บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)
7.  บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
8.  อนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203)
9.  บ้านเมืองจันทร์
10.  จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)
11.  บ้านแสงเมืองแคน
12.  บ้านหนองห้าง
13.  บ้านหนองปลาคูณ
14.  เมืองคง(คงคาวิทยา)
15.  บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161
16.  บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม