1.  บ้านบอนใหญ่
2.  บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
3.  บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)
4.  บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด
5.  บ้านโจดนาห่อมเดื่อ