1.  บ้านโดด
2.  บ้านตาทอง
3.  บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
4.  บ้านหนองปลาคูณ