1.  บ้านโดด
2.  บ้านตาทอง
3.  บ้านทัพส่วยหนองพอก
4.  บ้านหนองกก
5.  บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
6.  บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )
7.  บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
8.  บ้านหนองแปน
9.  บ้านบอนใหญ่
10.  บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
11.  บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)
12.  บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)
13.  บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
14.  อนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203)
15.  บ้านเมืองจันทร์
16.  บ้านหนองหงอก
17.  จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)
18.  บ้านนาโนน
19.  บ้านแสงเมืองแคน
20.  บ้านหนองห้าง
21.  บ้านพงสิม
22.  บ้านหนองปลาคูณ
23.  เมืองคง(คงคาวิทยา)
24.  บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161
25.  บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด
26.  บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
27.  บ้านโจดนาห่อมเดื่อ