1.  บ้านโชกใต้
2.  บ้านหนองบัว
3.  บ้านกรูดหนองซำ
4.  บ้านเมืองลีง
5.  บ้านท่าสว่าง
6.  บ้านตาเพชร