1.  บ้านโชกใต้
2.  บ้านกรูดหนองซำ
3.  บ้านเมืองลีง