1.  บ้านยางโทน
2.  บ้านบ่อคู่
3.  บ้านลำสนธิ
4.  บ้านเขาตะแคง