รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 22 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 21 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.45
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  4.55
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 28,500
-
 - ไก่พื้นเมือง 22,500
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 2. บ้านวังมน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 3. บ้านโนนสะอาด
 - เลี้ยงวัวแม่พันธุ์ 56,500
-
 4. บ้านโนนเที่ยง
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 37,500
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 5. บ้านโนนศาลา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 6. บ้านหนองโง้ง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 7. บ้านจอมศรี
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 4,000
-
 8. บ้านโนนยาง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 9. บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 7,400
-
 10. บ้านนากุดสิม
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 30,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 - ทำนา 15,000
-
 11. คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง
 - ปลาดุกในบ่อดิน 18,000
-
 12. ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 13. บ้านส้มป่อย
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 14. บ้านหนองขามป้อม
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 15,000
-
 15. บ้านโพนแพง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 16. บ้านกุดตาใกล้
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 32,000
-
 17. คำเมยราษฎร์พัฒนา
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
-
 18. หนองบัวนอก
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 19. บ้านนากระเดา
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 20. บ้านจอมทอง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 21. บ้านจาน
 - ปลูกผักทั่วไป 5,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
-
 22. บ้านคำหม่วย
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
-
รวม 1,598,900 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 15 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 68.18
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 4.55
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 22.73
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 4.55
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 22.73
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 11 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50.00
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 27.27
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 19 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.36
 5.2 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 13.64
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 22 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 20 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.91
 7.2 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 9.09


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา

โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม

โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้

โรงเรียนบ้านคำหม่วย

โรงเรียนบ้านจอมทอง

โรงเรียนบ้านจอมศรี

โรงเรียนบ้านจาน

โรงเรียนบ้านนากระเดา

โรงเรียนบ้านนากุดสิม

โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)

โรงเรียนบ้านวังมน

โรงเรียนบ้านส้มป่อย

โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม

โรงเรียนบ้านหนองโง้ง

โรงเรียนบ้านโนนยาง

โรงเรียนบ้านโนนศาลา

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง

โรงเรียนบ้านโพนแพง

โรงเรียนหนองบัวนอก