รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 16 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 16 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. วัดบ้านดอนกลาง
 - ปลาสวาย 32,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 2. ยางคำวิทยา
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 22,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 71,000
-
 3. หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 4. ห้วยเตยวิทยา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 5. ผดุงราษฎร์วิทยา
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 5,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 5,000
-
 - ลูกไก่พื้นเมือง 15,000
-
 - ปลูกกลัวย 5,000
-
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 5,000
-
 6. นาดีหลุมข้าววิทยา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 7. โนนสูงวิทยา
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 15,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 14,000
- -
 8. ท่าคันโทวิทยายน
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 15,000
-
 - เลี้ยงเป็ดพื้นเมือง 19,500
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 19,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 9. บ้านชัยศรีสุข
 - ลูกไก่เนื้อ 20,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
-
 10. หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์
 - เลี้ยงไก่ไข่ 93,600
-
 11. โคกเครือวิทยา
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 12. โนนเตาไหหนองแก
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
-
 13. บ้านชัยศรี
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 14. คำมันปลาผดุงวิทย์
 - เลี้ยงไก่ไข่ 52,800
-
 15. ชุมชนกุดโดนวิทยาคม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 65,000
-
 16. หนองแสงวิทยา
 - ลูกไก่เนื้อ 17,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
-
รวม 1,148,500 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 68.75
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 25.00
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 6.25
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.75
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 62.50
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.75
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 15 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 93.75
 5.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 6.25
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 16 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 16 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์

โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน

โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา

โรงเรียนบ้านชัยศรี

โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข

โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง

โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง

โรงเรียนโนนสูงวิทยา

โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก