รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 21 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 20 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  95.24
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. ดงพยุงสงเคราะห์
 - เลี้ยงไก่ไข่ 254,500
-
 2. ชุมชนสีถานดำรงวิทย์
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 3. บ้านหนองกุงน้อย
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 4. บ้านห้วยยาง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 5. โนนเมืองวิทยาคาร
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 6. หนองพอกวิทยายน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 7. นามนราษฎร์นุเคราะห์
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 30,000
-
 8. ปากน้ำราษฎร์บำรุง
 - ลูกไก่พื้นเมือง 22,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 9. บ้านม่วงวิทยาคม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 10. โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 11. สะอาดโนนงามวิทยา
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 25,000
-
 - เลี้ยงลูกหมูป่า 32,500
-
 12. คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
-
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 27,000
-
 13. คำประถมนิคมสงเคราะห์
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 14. คำโพนทองราษฎร์นิยม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 15. บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 11,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 27,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 16. โคกกลางวิทยา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 17. นาคูณวิทยา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 18. วัดชัยสุนทร
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 19. กลางหมื่นสงเคราะห์
 - เลี้ยงลูกหมูป่า 32,500
-
 20. บ้านโนนโพธิ์ศรี
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 21. หนองหัวช้าง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
รวม 2,371,200 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 57.14
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 23.81
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 14.29
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 23.81
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 66.67
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.76
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 20 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 95.24
 5.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 20 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 95.24
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 19 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.48
 7.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.76


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์

โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์

โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม

โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย

โรงเรียนบ้านห้วยยาง

โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง

โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี

โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง

โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา

โรงเรียนหนองพอกวิทยายน

โรงเรียนโคกกลางวิทยา

โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา

โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร