รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 47 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 46 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  97.87
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  2.13
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านปูยู
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 2. บ้านกูแบอีแก
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 3. บ้านตอหลัง
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 19,400
-
 4. ราชภักดี
 - ปลูกผักทั่วไป 15,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 28,000
-
 5. วัดพระพุทธ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 113,500
-
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 20,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 2,000
-
 6. บ้านบาโงฮูมอ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 7. วัดโบราณสถิตย์
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 8. บ้านตะโละบูเก๊ะ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 9. บ้านจุฬาภรณ์ 12
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 18,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 10. บ้านปะดะดอ
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 42,150
-
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 11. บ้านบือราแง
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 12. บ้านลาแล
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 1,200
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 13. บ้านบอเกาะ
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 14. บ้านลูโบ๊ะซามา
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
-
 15. บ้านเกาะสะท้อน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 231,900
-
 - ไก่พันธุ์เนื้อ 30,000
-
 16. บ้านโต๊ะเวาะ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 17. บ้านแอแว
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 18. บ้านนูโร๊ะ
 - เลี้ยงปลา 40,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 19. สุคิริน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 20. บ้านดอเฮะ
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 14,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
-
 21. บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 22. บ้านสากอ
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 15,180
-
 - ปลูกผักทั่วไป 25,000
-
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 20,000
-
 23. บ้านบาลูกายาอิง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 254,500
-
 24. บ้านตอแล
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 25. บ้านตะเหลี่ยง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 250,000
-
 26. บ้านไม้แก่น
 - เลี้ยงไก่ไข่ 126,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 30,000
-
 27. บ้านตาเซะเหนือ
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 28. บ้านปาดังยอ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 29. วัดเกษตรธิการาม
 - เลี้ยงเป็ดไข่ 75,000
-
 - เลี้ยงปลาดุกในกระชัง 14,300
-
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 30. บ้านบางขุนทอง
 - ไก่พื้นเมือง 24,600
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 90,000
-
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 20,500
-
 31. บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 70,000
-
 32. วัดโคกมะม่วง
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 45,000
-
 33. วัดเกาะสวาด
 - ปลูกผักทั่วไป 8,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 34. บ้านแฆแบ๊ะ
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 35. บ้านฆอเลาะทูวอ
 - ปลาดุกในบ่อดิน 23,100
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 34,600
-
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 10,000
-
 36. บ้านกวาลอซีรา
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 14,500
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 14,090
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 17,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 37. บ้านลูโบ๊ะลือซง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 44,500
-
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 36,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 1,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
-
 38. บ้านปูโป๊ะ
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 27,600
-
 - ปลูกผักทั่วไป 40,800
-
 39. บ้านยะหอ
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 40. นิคมพัฒนา7
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 41. นิคมพัฒนา 6
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 - ปลาสวาย 32,000
-
 42. บ้านศรีพงัน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
-
 43. รักไทย
 - เลี้ยงไก่ไข่ 113,500
-
 - ปลูกผักทั่วไป 7,700
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
-
 44. บ้านน้ำใส
 - เลี้ยงไก่ไข่ 109,200
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 14,000
-
 45. บ้านตอออ
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 46. บ้านหัวคลอง
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 254,500
-
 47. บ้านบาโง
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 15,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
-
รวม 5,314,020 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 39 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 82.98
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 2.13
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 14.89
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 19.15
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 68.09
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 12.77
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 39 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.98
 5.2 ไม่มี  จำนวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 17.02
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 47 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 47 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

โรงเรียนนิคมพัฒนา 6

โรงเรียนนิคมพัฒนา7

โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา

โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ

โรงเรียนบ้านดอเฮะ

โรงเรียนบ้านตอหลัง

โรงเรียนบ้านตอแล

โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง

โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ

โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ

โรงเรียนบ้านน้ำใส

โรงเรียนบ้านบอเกาะ

โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง

โรงเรียนบ้านบาโง

โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ

โรงเรียนบ้านบือราแง

โรงเรียนบ้านปะดะดอ

โรงเรียนบ้านปาดังยอ

โรงเรียนบ้านปูยู

โรงเรียนบ้านยะหอ

โรงเรียนบ้านลาแล

โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา

โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง

โรงเรียนบ้านศรีพงัน

โรงเรียนบ้านสากอ

โรงเรียนบ้านหัวคลอง

โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง

โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ

โรงเรียนบ้านแอแว

โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223

โรงเรียนบ้านไม้แก่น

โรงเรียนรักไทย

โรงเรียนราชภักดี

โรงเรียนวัดพระพุทธ

โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม

โรงเรียนวัดเกาะสวาด

โรงเรียนวัดโคกมะม่วง

โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์

โรงเรียนสุคิริน