รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 18 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  77.78
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. วัดธรรมรักขิตาราม
 - ปลาดุกในบ่อดิน 21,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
-
 2. วัดหนองมะขาม
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 3. วัดเทพสถาพร
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 4. อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 2,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 10,000
- -
 5. บ้านหนองน้ำแดง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 6. บ้านศรีไกรลาศ
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 15,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกฝรั่งกิมจู 10,000
-
 7. บ้านหนองบอนใต้
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 13,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
-
 8. บ้านดอนจังหัน
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 57,800
- -
 - เลี้ยงปลา 35,000
- -
 9. บ้านหนองแฟบ
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 10. วัดสระแก้ว
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 11. บ้านหนองไม้
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 12. บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา
 - ปลูกมันสำปะหลัง 25,600
-
 13. บ้านคลองไทร
 - เลี้ยงเป็ดไข่ 24,500
-
 14. บ้านคลองน้ำโจน
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 12,000
- -
 15. บ้านหินดาด
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 - ทำนา 2,300
-
 16. บ้านยุบใหญ่
 - เลี้ยงไก่ไข่ 55,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 17. บ้านชุมม่วง
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 40,000
-
 18. อนุบาลลาดยาว
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 135,000
- -
รวม 1,161,000 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 77.78
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 22.22
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 44.44
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 11.11
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 55.56
 5.2 ไม่มี  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 22.22
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 77.78
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 77.78
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองไทร

โรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา

โรงเรียนบ้านชุมม่วง

โรงเรียนบ้านยุบใหญ่

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ

โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง

โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้

โรงเรียนบ้านหนองแฟบ

โรงเรียนบ้านหนองไม้

โรงเรียนบ้านหินดาด

โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม

โรงเรียนวัดสระแก้ว

โรงเรียนวัดหนองมะขาม