รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 16 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 15 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.75
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  6.25
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านนบ
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 21,000
-
 2. วัดท้าวโทะ
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,500
-
 - ปลูกผักทั่วไป 15,800
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 3. เคียงศิริ
 - ปลาดุกในบ่อดิน 29,100
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 7,600
-
 - ปลูกพริกไทย 12,100
-
 - ปลูกผักทั่วไป 6,000
-
 4. บ้านบ่อกรูด
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 22,000
-
 5. บ้านท่าจันทน์
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 6. บ้านปราบราษฏร์อุทิศ
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 7. วัดชนสังขรณพิจิตร
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 8. วัดดอนใคร
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 30,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 22,500
-
 - เลี้ยงสุกรขุน 44,500
-
 9. วัดปลักปลา
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 30,000
-
 10. ชุมชนใหม่
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
-
 11. วัดสุชน
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 33,000
-
 12. บ้านเขายวนเฒ่า
 - เลี้ยงไก่ไข่ 73,500
-
 13. บ้านวังลุง
 - เลี้ยงปลา 27,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปาล์ม(ต้น) 11,800
-
 14. วัดยางทอง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 34,600
-
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 15. วัดยางงาม
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 16. บ้านหน้าเขาวัด
 - เลี้ยงสุกรพันธุ์ไทย/พื้นเมือง (เลี้ยงขุน) 28,500
-
 - ไก่พื้นเมือง 22,500
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 13,500
-
รวม 979,600 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 13 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 81.25
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 6.25
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 12.50
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 37.50
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50.00
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 12.50
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 11 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 68.75
 5.2 ไม่มี  จำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 31.25
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 15 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 93.75
 6.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 6.25
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 15 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 93.75
 7.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 6.25


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

โรงเรียนชุมชนใหม่

โรงเรียนบ้านนบ

โรงเรียนบ้านบ่อกรูด

โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ

โรงเรียนบ้านวังลุง

โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร

โรงเรียนวัดดอนใคร

โรงเรียนวัดท้าวโทะ

โรงเรียนวัดปลักปลา

โรงเรียนวัดสุชน

โรงเรียนเคียงศิริ