รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 24 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  16.67
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านเขานางสางหัว
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 2. บ้านน้ำโจน
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -
 3. บ้านหนองโสน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 8,000
- -
 4. บ้านหนองแสลบ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 5. บ้านตลุงเหนือ
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
-
 6. บ้านสระเตยพัฒนา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 7. บ้านโป่งไหม
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -
 8. บ้านหนองเตียน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 133,500
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 13,500
- -
 9. บ้านวังด้ง
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -
 10. บ้านหนองรี
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -
 11. เขาวงพระจันทร์
 - เลี้ยงไก่ไข่ 150,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 12. บ้านหนองแกใน
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -
 13. บ้านพุบอน
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 14. ชุมชนบ้านหลุมรัง
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -
 15. ชุมชนบ้านหนองฝ้าย
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -
 16. วัดใหม่ภูมิเจริญ
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 17. บ้านหนองจั่น
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
-
 18. บ้านช่องกลิ้งช่องกรด
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - พ่อแม่ไก่พื้นเมือง 18,900
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 19. บ้านวังใหญ่
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
-
 20. บ้านหนองประดู่
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
-
 21. บ้านหนองนกแก้ว
 - เลี้ยงไก่ไข่ 149,500
- -
 22. บ้านหนองแกประชาสรรค์
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 27,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 30,400
- -
 - เลี้ยงปลาดุก(บ่อ) 17,700
- -
 - ปลูกผักในล้อ 7,000
- -
 23. บ้านหนองใหญ่(หนองปรือ)
 - เลี้ยงเป็ดเทศ 83,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 5,000
- -
 - ปลูกแก้วมังกร 5,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 24. บ้านพยอมงาม
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 90,000
- -
รวม 2,401,000 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 12.50
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 4.17
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 12.50
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.17
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.17
 5.2 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 12.50
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.67
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.67
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ

โรงเรียนบ้านวังใหญ่

โรงเรียนบ้านหนองจั่น