รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 24 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 15 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  62.50
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 2. วัดวังหิน
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 3. บ้านนาบอน
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,000
- -
 4. วัดสุวรรณคีรี
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 32,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 9,000
- -
 5. วัดทุ่งนาใหม่
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 23,500
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
- -
 6. บ้านนาเหนือ
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
-
 7. บ้านวังเต่า
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 8. บ้านโคกวัด
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 21,600
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 9. วัดมังคลาราม
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 22,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 21,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 10. บ้านควนประชาสรรค์
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 11. วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 12. บ้านวังธน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 13. บ้านสวนอาย
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 21,000
- -
 14. บ้านนาตำเสา
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 17,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 10,000
-
 15. บ้านทอนวังปราง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 16. บ้านนาพรุ
 - ปลูกผักทั่วไป 30,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 16,500
- -
 17. ฉวาง
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 45,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 25,500
- -
 18. ชุมชนวัดสุวรรณาราม
 - ปลาดุกในบ่อดิน 25,500
-
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 45,000
-
 19. วัดกะเปียด
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 45,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 20. บ้านนาเส
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 45,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 21. ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 39,900
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 38,500
- -
 22. วัดใหม่
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 23. บ้านควนประ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 76,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 13,800
- -
 24. ชุมชนบ้านปากเสียว
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
รวม 1,751,200 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 58.33
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 4.17
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 8.33
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 37.50
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 12.50
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 13 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 54.17
 5.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.17
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 13 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 54.17
 6.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.17
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 11 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 45.83
 7.2 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 12.50


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว

โรงเรียนบ้านทอนวังปราง

โรงเรียนบ้านนาบอน

โรงเรียนบ้านนาเส

โรงเรียนบ้านนาเหนือ

โรงเรียนบ้านวังเต่า

โรงเรียนบ้านสวนอาย

โรงเรียนวัดกะเปียด

โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227

โรงเรียนวัดใหม่