รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 33 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 33 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านนาดี
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 20,000
- -
 - ทำนา 2,400
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 7,740
- -
 2. บ้านโนนโชงโลง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 3. เมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 4. บ้านเขว้าวิทยา
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 37,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 30,000
- -
 - ลูกไก่เนื้อ 22,500
- -
 - ทำนา 9,000
- -
 5. บ้านโนนเพชรพิทยาคม
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
-
 6. บ้านหนองนกคู่
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 7. วัดบ้านดอนตะหนิน
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 17,500
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 17,500
-
 8. ปราสาทหินนางรำ
 - พ่อแม่เป็ดเทศ 17,200
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 18,600
-
 - ทำนา 24,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 17,280
-
 9. บ้านโนนพุทรา
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 10. อรพิมวิทยา
 - ปลาดุกในบ่อดิน 15,300
- -
 - ทำนา 3,000
- -
 11. สองห้องแวงน้อยวิทยา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 12. บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 13. วัดบ้านหนองคู
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 14. หนองกุงวันชาติ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 15. บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา)
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 18,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 16. บ้านลุงตามัน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 254,000
-
 17. บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 18. บ้านหนองโดนรกฟ้า
 - ปลาดุกในบ่อดิน 21,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 15,000
-
 19. บ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ"
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 40,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ทำนา 9,000
-
 20. บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
- -
 21. จตุคามพิทยาคม
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 22. บ้านโคกหินช้าง
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 10,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 10,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 23. วัดจันทนาราม
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 24. บ้านลุงประดู่
 - เลี้ยงปลา 25,000
-
 25. หนองบัวลอย
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 40,000
-
 26. ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)
 - เลี้ยงไก่ไข่ 149,500
-
 27. บ้านโนนม่วง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 28. บ้านจาบ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
- -
 29. บ้านหนองตะคลอง
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ปลูกกลัวย 5,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 17,000
-
 30. บ้านดอนหวาย
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
- -
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 16,200
- -
 31. บ้านโนนภิบาลโคกกลาง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 32. บ้านดอนยาว
 - ปลาดุกในบ่อดิน 23,100
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
-
 33. บ้านดอนตัดเรือ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 149,500
-
รวม 2,640,320 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 19 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 57.58
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 13 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 39.39
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 3.03
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 15.15
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 16 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 48.48
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 11 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 33.33
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 29 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 87.88
 5.2 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 9.09
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.97
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.97
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)

โรงเรียนบ้านจาบ

โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ

โรงเรียนบ้านดอนยาว

โรงเรียนบ้านดอนหวาย

โรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ"

โรงเรียนบ้านนาดี

โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง

โรงเรียนบ้านหนองนกคู่

โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า

โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา

โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา)

โรงเรียนบ้านโนนพุทรา

โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง

โรงเรียนบ้านโนนม่วง

โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม

โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง

โรงเรียนปราสาทหินนางรำ

โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน

โรงเรียนวัดบ้านหนองคู

โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ

โรงเรียนหนองบัวลอย

โรงเรียนอรพิมวิทยา

โรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"