รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 10 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านหนองแสง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 2. บ้านโนนสำราญ
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 3. บ้านหนองหญ้าขาว
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ทำนา 30,000
-
 4. บ้านโคกตะพาบ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 5. วัดบ้านงิ้ว
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 6. บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี)
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 7. ไทยรัฐวิทยา18
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
-
 8. บ้านหนองบัวสามัคคี
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 12,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 12,300
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 2,000
-
 9. บ้านคอนเมือง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 202,000
-
 10. วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 40,000
-
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
-
 - ทำนา 15,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 0
-
รวม 858,500 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 60.00
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 40.00
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 10.00
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 80.00
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 10.00
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 5.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6

โรงเรียนบ้านคอนเมือง

โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว

โรงเรียนบ้านหนองแสง

โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ

โรงเรียนบ้านโนนสำราญ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18