รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 14 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านสระขี้ตุ่น
 - เลี้ยงไก่ไข่ 75,300
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 18,800
- -
 2. บ้านมาบกราด
 - เลี้ยงไก่ไข่ 62,700
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 3. บ้านโกรกกระหาด
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
- -
 - ทำนา 3,000
- -
 4. บ้านนา
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 5. บ้านโป่งกระสัง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 62,700
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 6. บ้านตะเคียนงาม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 7,000
- -
 7. วัดกุดพิมาน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 61,300
- -
 8. บ้านหนองไทร
 - เลี้ยงไก่ไข่ 149,200
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 9. บ้านกุดไผ่
 - ปลาดุกในบ่อดิน 10,900
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 10. บ้านขามทะเลสอ
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 11. บ้านหิงห้อย
 - เลี้ยงไก่ไข่ 18,700
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 2,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 2,400
- -
 12. บ้านโตนดพูนผลวิทยา
 - เลี้ยงปลาดุก(บ่อ) 30,000
-
 13. บ้านดอนขวาง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 8,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 14. บ้านโกรกลึก
 - เลี้ยงไก่ไข่ 105,200
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 8,000
- -
รวม 1,074,800 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 12 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 85.71
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 14.29
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 7.14
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50.00
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 42.86
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 11 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 78.57
 5.2 ไม่มี  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 21.43
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนบ้านกุดไผ่

โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ

โรงเรียนบ้านดอนขวาง

โรงเรียนบ้านหิงห้อย

โรงเรียนบ้านโกรกลึก

โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา

โรงเรียนวัดกุดพิมาน