รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 24 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 14 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  58.33
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านสวนหอม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 2. บ้านปรางค์
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 8,600
- -
 3. บ้านทรัพย์เจริญ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 4. บ้านหนองบอน
 - พ่อแม่ไก่พื้นเมือง 24,000
- -
 5. บ้านช่องโค
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 6. บ้านหนองไทร
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
- -
 7. บ้านหนองสาย
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
-
 - ทำนา 40,800
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,000
-
 8. ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 9. บ้านหนองขาม
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 10. บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 50,000
-
 11. บ้านเมืองรัง
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
- -
 12. วัดพะโค
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 13. วัดหนองนา
 - เลี้ยงลูกหมูป่า 32,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,000
- -
 14. บ้านหนองไผ่
 - เลี้ยงไก่ไข่ 149,500
- -
 15. บ้านพระนารายณ์
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 22,800
-
 16. รัฐการุณวิทยา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 16,000
- -
 17. อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย
 - เลี้ยงสุกรขุน 56,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 71,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 14,600
- -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 17,200
- -
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 17,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 20,000
- -
 18. บ้านโคกสำโรง
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 29,500
- -
 19. บ้านจอมศรี
 - ทำนา 12,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 6,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 8,000
- -
 - ลูกไก่เนื้อ 17,500
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 20. บ้านโคกพระ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 35,500
- -
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 15,000
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 32,000
- -
 21. อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 254,000
- -
 22. บ้านหลุ่งประดู่
 - เลี้ยงไก่ไข่ 15,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 8,000
- -
 23. ชุมชนบ้านทับสวาย
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 24. บ้านหนองยาง
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 42,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 18,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
- -
รวม 1,977,800 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 41.67
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 4.17
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 8.33
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 4.17
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 41.67
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.67
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 58.33
 5.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 58.33
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 58.33
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

โรงเรียนบ้านช่องโค

โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ

โรงเรียนบ้านหนองสาย

โรงเรียนบ้านหนองไทร

โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่

โรงเรียนบ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี