รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 13 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 8 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  61.54
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. วัดเอี่ยมประดิษฐ์
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 8,000
-
 2. วัดเกาะกระชาย
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
-
 3. วัดวังทิพย์พันธาราม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 4. บ้านบุ่งเข้
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 1,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 4,000
- -
 5. วัดเกาะกา
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 28,600
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,400
- -
 6. วัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ)
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
- -
 7. วัดศรีสุวรรณ
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกผักทั่วไป 9,000
-
 8. วัดบ้านพริก
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 18,200
-
 9. ชุมชนวัดป่าขะ
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
- -
 10. วัดหนองรี
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 35,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 11. ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
-
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
- -
 12. บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร)
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 13. บ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 5,000
- -
รวม 612,600 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 38.46
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 15.38
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 7.69
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 30.77
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 30.77
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 30.77
 5.2 ไม่มี  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 30.77
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 46.15
 6.2 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 15.38
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 46.15
 7.2 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 15.38


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

โรงเรียนวัดบ้านพริก

โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม

โรงเรียนวัดเกาะกระชาย