รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 10 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านต้นผึ้ง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 2. บ้านป่าไร่เหนือ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 83,000
-
 3. บ้านน้ำดิบ
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 29,600
-
 4. บ้านแม่กุเหนือ
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 25,000
-
 5. บ้านแม่กาษา
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 33,700
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 6. บ้านแม่ปะเหนือ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 7. บ้านร่มเกล้า 2
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 30,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,600
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 29,600
-
 - เลี้ยงสุกรขุน 42,000
-
 8. ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 113,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 9. บ้านขุนห้วยแม่ท้อ
 - ปลูกผักทั่วไป 9,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 10. ชุมชนบ้านแม่กุน้อย
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 - ไก่พื้นเมือง 17,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 19,600
-
รวม 1,147,400 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 50.00
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 10.00
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 30.00
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 10.00
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 20.00
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 60.00
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 20.00
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 80.00
 5.2 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 20.00
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย

โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา

โรงเรียนบ้านน้ำดิบ

โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ

โรงเรียนบ้านแม่กาษา

โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ

โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ