รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 32 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 27 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  84.38
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านน้ำฉา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 2. วัดควนธานี
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 3. บ้านห้วยต่อ
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 30,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 - ปาล์ม(ต้น) 8,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 4. บ้านสายควน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 125,500
- -
 5. บ้านบางหมาก
 - เลี้ยงไก่ไข่ 109,200
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 1,200
- -
 6. บ้านทุ่งอิฐ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 5,000
-
 7. วัดเขา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
- -
 8. บ้านทุ่งขี้เหล็ก
 - เลี้ยงปลาในกระชัง(ตัว) 45,000
-
 - ปลูกผักไม้เลื้อย 10,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 15,000
-
 9. กมลศรี
 - เลี้ยงปลาในกระชัง(กระชัง) 26,900
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 10. บ้านเกาะลิบง
 - ลูกไก่พื้นเมือง 17,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 19,400
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
- -
 11. บ้านน้ำพราย
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 12. บ้านทุ่งศาลา
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 8,140
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 2,700
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 13,800
-
 - ไก่พื้นเมือง 15,500
-
 - ยางพารา(ต้น) 11,200
-
 13. วัดศรีรัตนาราม
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 113,000
-
 14. บ้านควนตัง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 15. บ้านแหลมมะขาม
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 5,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
- -
 16. บ้านหลังเขา
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 4,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 59,500
-
 17. บ้านเหนือคลอง
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 45,000
-
 18. บ้านไชยภักดี
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
-
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 35,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 42,000
-
 19. วัดทุ่งใหญ่
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 14,000
- -
 20. บ้านต้นไทร
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
-
 21. บ้านเขากอบ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 22. บ้านพรุเตย
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 23. บ้านโตน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 24. บ้านเขาโอน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 25. บ้านดุหุน
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 26. บ้านแหลมไทร
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 23,100
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
- -
 27. บ้านไร่ใหญ่(รัษฎา)
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 28. บ้านทุ่งยาง
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
- -
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 30,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 29. บ้านลำภูรา
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 39,600
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 19,500
- -
 30. บ้านควนหนองกก
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 31. วัดปากแจ่ม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 70,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 2,700
- -
 32. บ้านลำช้าง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
รวม 3,067,340 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 22 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 68.75
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 15.63
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 15.63
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 17 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 53.13
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 15.63
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 26 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 81.25
 5.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 3.13
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 27 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.38
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 27 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.38
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

โรงเรียนกมลศรี

โรงเรียนบ้านดุหุน

โรงเรียนบ้านต้นไทร

โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก

โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ

โรงเรียนบ้านหลังเขา

โรงเรียนบ้านเขากอบ

โรงเรียนบ้านเหนือคลอง

โรงเรียนบ้านแหลมไทร

โรงเรียนบ้านโตน