รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 9 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านห้วยบง
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 45,000
- -
 2. วัดนาเม็ง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 32,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 7,000
-
 3. บ้านแม่แต
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 27,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 10,300
-
 4. บ้านสะลวงนอก
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 11,600
-
 5. วัดบ้านเหล่า
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 6. บ้านปางฮ่าง
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 5,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 2,500
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 6,000
-
 - เพาะเห็ดฟาง(ก้อน) 5,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 1,200
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 7. วัดปางเติม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 63,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 5,000
- -
 8. บ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ)
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 10,300
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 4,800
-
 9. บ้านต้นรุง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 14,500
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 4,400
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 8,600
- -
รวม 371,200 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 66.67
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 3 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 33.33
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 33.33
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 44.44
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 22.22
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 77.78
 5.2 ไม่มี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 22.22
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

โรงเรียนบ้านปางฮ่าง

โรงเรียนบ้านสะลวงนอก

โรงเรียนบ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ)

โรงเรียนบ้านห้วยบง

โรงเรียนบ้านแม่แต

โรงเรียนวัดบ้านเหล่า

โรงเรียนวัดปางเติม