รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 15 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 15 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านหัวดอย
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 27,600
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 64,800
- -
 2. บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)
 - ปลาดุกในบ่อดิน 27,600
- -
 - เลี้ยงลูกหมูป่า 44,000
- -
 - ทำนา 12,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 127,350
- -
 3. บ้านโป่งน้ำตก
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 21,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 15,000
- -
 4. บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 20,000
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 - เพาะเห็ดฟาง(ก้อน) 34,600
-
 5. บ้านห้วยแม่ซ้าย
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 - เลี้ยงสุกรขุน 20,000
-
 6. บ้านป่ายางมน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 87,500
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 8,000
-
 7. บ้านโป่ง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 77,450
- -
 - ทำนา 2,400
- -
 8. อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 21,600
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 40,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 27,600
- -
 9. บ้านน้ำลัด
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 26,100
- -
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 3,000
- -
 10. บ้านกกน้อยวิทยา
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 11. บ้านร่องเผียว
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 12. บ้านดอยงาม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 13. บ้านบ่อทอง
 - ปลาดุกในบ่อดิน 21,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 16,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 14. บ้านช่องลม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 15. บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 40,940
-
รวม 1,321,240 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 11 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 73.33
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 26.67
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 20.00
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 60.00
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 20.00
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 15 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 5.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 15 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 15 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

โรงเรียนบ้านช่องลม

โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

โรงเรียนบ้านบ่อทอง

โรงเรียนบ้านป่ายางมน

โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย