รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 10 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 10 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านหนองม่วง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 145,700
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 2. บ้านห้วยทราย
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 3. บ้านศิลาทอง
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 7,500
-
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 13,500
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 26,400
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 4. บ้านวังตะเฆ่
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 5. บ้านสำนักตูมกา
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 22,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 17,500
-
 6. บ้านโป่งเกต
 - เลี้ยงปลา 33,400
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 15,000
-
 - ปลูกกล้วยน้ำว้า 12,500
-
 7. บ้านห้วยยาง
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 4,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 8. บ้านดงลาน
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 9. หินฝนวิทยาคม
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 45,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 22,500
- -
 10. กันกงบ้านลี่สามัคคี
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 1,000
-
 - ลูกไก่พื้นเมือง 15,000
-
 - เลี้ยงปลา 27,000
-
รวม 771,100 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 6 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 60.00
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 4 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 40.00
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 20.00
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 60.00
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 20.00
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 9 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.00
 5.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 10.00
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี

โรงเรียนบ้านดงลาน

โรงเรียนบ้านศิลาทอง

โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา

โรงเรียนบ้านหนองม่วง

โรงเรียนบ้านห้วยทราย

โรงเรียนบ้านห้วยยาง

โรงเรียนบ้านโป่งเกต

โรงเรียนหินฝนวิทยาคม