รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 42 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 42 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านกุดแคน
 - ปลูกกล้วยน้ำว้า 4,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 12,000
- -
 - เลี้ยงปลาในกระชัง(ตัว) 35,000
- -
 2. บ้านท่าทางเกวียน
 - ไก่พื้นเมือง 5,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - เลี้ยงลูกหมูป่า 20,000
- -
 3. บ้านคอนสาร
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 42,000
-
 - เลี้ยงเป็ดไข่ 214,000
-
 4. บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 5. บ้านหนองคัน
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
- -
 6. บ้านกุดขอนแก่น
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 7. บ้านป่าว่าน
 - เลี้ยงเป็ดไข่ 158,500
- -
 8. บ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น)
 - ลูกไก่เนื้อ 16,500
- -
 - เลี้ยงปลาในกระชัง(ตัว) 16,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 16,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 9. บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 10. บ้านวังหิน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 11. บ้านเซียมป่าหม้อ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,000
- -
 12. บ้านหนองม่วงบำรุง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 63,000
- -
 13. บ้านโคกนกทา
 - ปลาดุกในบ่อดิน 20,000
- -
 14. บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 15. บ้านหนองตากล้า
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 16. บ้านวังม่วง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 35,500
-
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 20,000
-
 17. บ้านหนองสามขา
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 5,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,000
-
 - ลูกไก่เนื้อ 17,500
-
 18. บ้านเมืองคง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 19. บ้านโป่งดินดำ
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 11,040
- -
 20. บ้านหนองสังข์
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 30,000
- -
 - ทำนา 15,000
- -
 21. ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 22. บ้านโสกมะตูม
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,000
- -
 23. บ้านกลาง
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 - ปลาสวาย 32,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 6,000
-
 24. บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 11,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 8,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 5,000
-
 25. บ้านโคกงาม
 - ทำนา 18,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,000
- -
 26. บ้านโปร่งสังข์
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 27. บ้านเลิงทุ่ม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 28. บ้านหนองแกหนองโน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 29. บ้านหนองรวก
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 18,000
- -
 - เลี้ยงปลาบึก 21,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 30. ชุมชนห้วยยาง
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 31. บ้านโนนหัวนา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 32. บ้านโจดโนนข่า
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 13,500
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,000
- -
 33. บ้านดอนจำปา
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 27,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 4,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 30,000
- -
 34. บ้านหนองกุง
 - ทำนา 30,000
- -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
- -
 - ปลูกถั่วเขียว 30,000
- -
 - เลี้ยงปลา 12,000
- -
 35. บ้านหนองกุงใหม่
 - เลี้ยงไก่ไข่ 106,500
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 4,000
-
 36. บ้านหนองงูเหลือม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 37. บ้านหนองแซง
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 10,000
-
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 9,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 13,500
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 38. บ้านห้วยพลวง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 39. บ้านโคกสง่า
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 40. บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)
 - เลี้ยงไก่ไข่ 214,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 41. บ้านดอนอุดม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 42. บ้านหนองหล่มคลองเตย
 - เลี้ยงไก่ไข่ 254,500
- -
รวม 3,606,940 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 35 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 83.33
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 7 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 16.67
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.67
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 21 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50.00
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 33.33
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 34 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 80.95
 5.2 ไม่มี  จำนวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 19.05
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 42 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 41 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.62
 7.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 2.38


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง

โรงเรียนบ้านกลาง

โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น

โรงเรียนบ้านกุดแคน

โรงเรียนบ้านคอนสาร

โรงเรียนบ้านดอนจำปา

โรงเรียนบ้านดอนอุดม

โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน

โรงเรียนบ้านป่าว่าน

โรงเรียนบ้านวังม่วง

โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์

โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)

โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)

โรงเรียนบ้านหนองกุง

โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่

โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)

โรงเรียนบ้านหนองคัน

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม

โรงเรียนบ้านหนองตากล้า

โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง

โรงเรียนบ้านหนองรวก

โรงเรียนบ้านหนองสังข์

โรงเรียนบ้านหนองสามขา

โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย

โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน

โรงเรียนบ้านหนองแซง

โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ

โรงเรียนบ้านเมืองคง

โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม

โรงเรียนบ้านโคกงาม

โรงเรียนบ้านโคกนกทา

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น)

โรงเรียนบ้านโนนหัวนา

โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ

โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์

โรงเรียนบ้านโสกมะตูม

โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา