รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 20 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 20 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านยือนัง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 241,500
-
 2. บ้านคชศิลา
 - ปลูกผักทั่วไป 5,000
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 15,000
-
 - เลี้ยงเป็ดเทศ 19,500
-
 3. บ้านนิบง
 - ปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์ 31,200
-
 - ปลาดุกในบ่อดิน 18,000
-
 - ไก่พันธุ์เนื้อ 25,000
-
 - เลี้ยงเป็ดเทศ 17,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 30,000
-
 4. บ้านกาโสด
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 30,000
-
 - ไก่พันธุ์เนื้อ 22,500
-
 5. บ้านตะบิงติงงีสามัคคี
 - เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 4,540
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 17,600
-
 - ปลูกผักทั่วไป 20,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 19,400
-
 6. บ้านสันติ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 7. บ้านฉลองชัย
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 8. บ้านบางลาง
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 64,800
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 42,000
-
 9. บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16)
 - เลี้ยงปลานิลในกระชัง 35,000
-
 10. นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 35,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 11. นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 16,000
-
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 32,000
-
 12. นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ไก่พันธุ์เนื้อ 15,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 16,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 17,000
-
 13. นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 8,900
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 14. นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 15. บ้านลือเน็ง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 - ปลูกผักทั่วไป 15,000
-
 16. บ้านบายอ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 146,000
-
 17. บ้านเจาะตาแม
 - ปลูกผักทั่วไป 15,000
-
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 18. บ้านวังสำราญ
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 - เลี้ยงไก่ไข่ 146,000
-
 19. บ้านซีเยาะ
 - ปลาดุกในบ่อดิน 18,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 5,000
-
 - ปุ๋ยหมัก 5,000
-
 20. บ้านเตรียมปัญญา
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 6,000
-
รวม 1,881,840 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 18 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 90.00
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 2 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 10.00
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 15.00
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 13 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 65.00
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 20.00
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 20 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 5.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 20 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
 6.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 19 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 95.00
 7.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 5.00


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5

โรงเรียนบ้านกาโสด

โรงเรียนบ้านคชศิลา

โรงเรียนบ้านฉลองชัย

โรงเรียนบ้านซีเยาะ

โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี

โรงเรียนบ้านนิบง

โรงเรียนบ้านยือนัง

โรงเรียนบ้านลือเน็ง

โรงเรียนบ้านเจาะตาแม