รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 23 โรง

1. โรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 ได้รับงบ  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  21.74
 ไม่ได้รับงบ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  
2. ชื่อกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการและงบประมาณ
โรงเรียน
กิจกรรม งบจัดสรร
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวมงบจัดสรร
 1. บ้านปาดาฮัน
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 2. บ้านจะกว๊ะ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,800
- -
 3. สันติวิทยา
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 18,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 5,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 5,000
- -
 4. บ้านสะเอะใน
 - ปลูกผักทั่วไป 6,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
- -
 5. บ้านตะโละ
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 17,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 6,300
- -
 - เลี้ยงวัวแม่พันธุ์ 34,500
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 6. บ้านโต๊ะพราน
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 7. บ้านละแอ
 - ปลูกผักทั่วไป 3,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 13,500
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 17,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 2,500
-
 8. บ้านเจาะบือแม
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 10,000
- -
 9. บ้านบือมัง
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 5,000
- -
 10. บ้านตะโละสดาร์
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 7,000
-
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
-
 11. คุรุชนพัฒนา
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 12. บ้านบาโด
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
-
 13. บ้านอาเหอูโต๊ะ
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 37,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 12,000
- -
 14. บ้านรั้วตะวัน
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 15. บ้านแหลมทราย
 - เลี้ยงไก่ไข่ 22,500
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 14,000
- -
 16. บ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175
 - ปลาดุกในบ่อดิน 18,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 6,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 17,000
- -
 17. บ้านปอเยาะ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 18. บ้านบูเกะจือฆา
 - เลี้ยงเป็ดเทศ 12,000
- -
 - ไก่พื้นเมือง 24,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 - ทำนา 3,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 25,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 13,500
- -
 19. บ้านท่าสาป
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 32,000
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 8,000
- -
 20. บ้านตลาดลำใหม่
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
-
 - ไก่พื้นเมือง 10,000
-
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 8,000
-
 21. บ้านตาเซะ
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 2,000
- -
 - ปลาดุกในบ่อพลาสติก 11,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 27,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
- -
 22. บ้านตะโละหะลอ
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 64,800
- -
 - ปลาดุกในบ่อดิน 9,000
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 20,000
- -
 - ปลูกผักทั่วไป 10,000
- -
 23. บ้านต้นแซะ
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 - เพาะเห็ด(ก้อน) 22,800
- -
รวม 1,530,300 บาท
3. การใช้ผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 3.1 ใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 5 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 21.74
 3.2 ใช้เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.3 จำหน่ายผลผลิต/แปรรูปผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนอาหารนักเรียน  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
 3.4 อื่นๆ  จำนวน 0 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ
4. ความเพียงพอของผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 4.1 ไม่เพียงพอ  จำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 13.04
 4.2 เพียงพอบางฤดูกาล  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.35
 4.3 เพียงพอตลอดปี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.35
5. มีการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
 5.1 มี  จำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 21.74
 5.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
6. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 6.1 มี  จำนวน 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 17.39
 6.2 ไม่มี  จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 4.35
7. การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 7.1 มี  จำนวน 5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 21.74
 7.2 ไม่มี  จำนวน 0 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(..............................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่

โรงเรียนบ้านปาดาฮัน

โรงเรียนบ้านละแอ